کمک های بشر دوستانه با پنج تلنگر

کمک-های-بشر-دوستانه-با-پنج-تلنگر
  • ۱۳۹۹/۰۲/۰۴
  • عمومی

کمک های بشر دوستانه با پنج تلنگر

ایجاد حس رضایتمندی در خود، ادای دین، کسب اعتبار، دوری از حس گناه و ... انگیزههای کمکهای خیرخواهانه را شکل میدهند. در مقابل، بیاعتمادی به دریافتکننده کمک، درآمد کم، مسوولیتگریزی و... از جمله عوامل کاهش پرداختیهای نیکوکارانه است. سوالی که مطرح میشود اینکه چگونه میتوان موارد ترغیبکننده را شکل داد و از انگیزههای بازدارنده جلوگیری کرد. 

اقتصاد رفتاری تالش کرده است تا با بهرهگیری از دانش روانشناسی و یافته های علم اقتصاد به این سوال پاسخ دهد. در یک تقسیمبندی دیگر از انگیزههای خیرخواهانه، میتوان خیرین را به دو گروه کوتاهمدت و بلندمدت تقسیم کرد. 

در دسته کوتاه مدت، انگیزه فرد به صورت آنی شکل می گیرد که در آن برنامه هدفمندی برای کمک توسط خیر وجود ندارد. همینطور احتمال اینکه نسبت به کمک گیرنده آگاهی داشته باشد بسیار پایین است. دسته دوم خیرینی هستند که پرداختیهای خود را در دورههای مشخص و با آگاهی کافی از دریافتکننده انجام میدهند. به طور معمول بیشتر کمکها توسط دسته کوتاهمدت صورت میگیرد. در نوشتار حاضر تالش شده است تا پنج تلنگر اثرگذار در حوزه خیریه ها و چگونگی بهره گیری از آنها تشریح شود. این تلنگرها محدود به خیرینی می شود که در دسته کوتاه مدت جای می گیرند و از بیان تلنگرهای مرتبط با دسته بلندمدت به دلیل اختصار متن پرهیز شده است.

ساده سازی

همه ما تجربه پرکردن فرمهای کاغذی یا الکترونیکی را داریم. همواره انجام چنین کارهایی با مشقت همراه است. مختصر و ساده بودن فرآیند کمک برای انگیزه نیکوکارانه ای که به صورت کوتاه مدت شکل گرفته، موضوعی حیاتی است؛ زیرا به همان سرعت شکلگیری، انگیزه، امکان از بین رفتن آن وجود دارد. به عنوان مثال، بتینگر و همکاران 2102 در بررسی خود روی کمک هزینه تحصیلی دولت آمریکا برای دانش آموزان (Aid Financial Student Federal) به منظور افزایش انگیزه ادامه تحصیل در دانشگاه، نشان دادند که ساده کردن فرمها و کمک به تکمیل آن توانسته است تا 01 درصد نرخ متقاضیان دریافت کمک هزینه را افزایش دهد که در نتیجه آن احتمال حضور افراد در دانشگاه افزایش مییابد. بنابراین تا جای ممکن الزم است تا فرآیند کمک ساده باشد. امروزه استفاده افراد جامعه از تلفن همراه این امکان را برای نهادهای خیریه فراهم کرده است تا با چند عمل ساده، پرداختیهای خیرین را جمعآوری کنند. ابزاری که باعث شد تا صلیب سرخ آمریکا در زلزله سال 2101 کشور هائیتی بتواند در 22 ساعت نخست، بیش از یک میلیارد دالر از محل کمکهای مردمی جمع آوری کند.

بازخورد سریع و همراه با احساس

تا بحال شده است که به دلیل سرعت غیرمجاز جریمه شوید؟ بهطور معمول این نوع جریمه باعث میشود تا فرد برای مدتی حتی بیش از حد مورد نیاز احتیاط به خرج دهد. در واقع میتوان گفت بازخوردهای رفتار ما اعمال آتی ما را شکل میدهد. از طرفی افراد تمایل دارند تا کاری را انجام دهند که بازخورد مثبت و همراه با احساس سریعی داشته باشد و بابت چنین پاداشی معطل نشوند. به عنوان مثال، فروشگاه اینترنتی آمازون برای تشویق مشتریان خود این امکان را فراهم کرده است که با خرید کتاب بتوانند بالافاصله به بخش های اول آن به صورت الکترونیکی دسترسی داشته باشند. در نتیجه فاصله میان خرید کتاب تا تحویل آن برای مشتریان پذیرفته تر می شود و آنها پاداش عمل خود را زودتر از موعد دریافت میکنند. از این رو الزم است تا موسسات خیریه نهتنها با کمترین تاخیر به افراد بازخورد مثبت و همراه با احساسات نشان بدهند، بلکه اثر کمک وی را نیز با ذکر شواهد بیان کنند. این کار می تواند با ارسال عکس از اقالم مورد نیاز تهیه شده یا فیلم ضبط شده قدردانی افراد نیازمندی که کمکها را دریافت کردهاند، صورت گیرد. خوب است که در این مواقع خیر مورد خطاب مستقیم قرار گیرد و نام او آورده شود؛ زیرا در این شرایط حس اثرگذاری بیشتری به وی دست می دهد.

سوق دادن افراد به سمت نقش سازنده

ما روزانه نقش های مختلفی به خود میبینیم. دوست، همکار، فرزند، دانشجو، همسر، مادر، پدر و ... از جمله نقش هایی است که در زندگی ایفا میکنیم. اینکه خود را در چه نقشی بیابیم میتواند عامل مهمی در شکلگیری رفتارمان باشد و مهمتر اقتضائات محیطی است که باعث میشود تا لباس هر یک از نقشهای گفته شده را به تن کنیم. برای مثال خطاب کردن


مردم با عنوان «یک رای دهنده باشید» نسبت به شرایطی که گفته شود «رای بدهید» نرخ مشارکت در انتخابات را افزایش می دهد برایان و همکاران، 2100. زیرا در چنین شرایطی افراد بهصورت ناخواسته خود را در نقش یک شهروند دارای حق رای مییابند. در نتیجه برجسته کردن نقش فرد به گونه ای که مشوق انگیزه های نیکوکارانه باشد، میتواند تلنگری برای کمک در نظر گرفته شود. خیریهها می توانند پرداخت های نیکوکارانه قبلی افراد را به آنها یادآور شوند. اینکار احتمال کمک دوباره آنها را افزایش می دهد. برای خیریههای کوچک، خطاب کردن افراد بهعنوان عضوی از خانواده خیرین یا عضو این گروه نیکوکار بودن میتواند موثرتر باشد. کسلر و میلکمن، 2102

به نکات زیر توجه داشته باشید
  • حداکثر در یک بند نظر خود را وارد کنید و از عبارات طولانی پرهیز کنید.
  • نظر شما بعد از تایید مدیریت در صفحه قابل مشاهده است.
Loading...