اخبار وب سایت

برند خیریه خود را به دارایی تبدیل کنید
داستان موفقیت
برند خیریه خود را به دارایی تبدیل کنید

در جهان پر از هیاهوی بازاریابی خیریه ها، بسیاری از سازمان های خیریه مأموریت، اهداف و خدمات مشابهی دارند. به علت وجود و تمرکز مشابه مؤسسات خیریه دیگر، که به عنوان رقیب (ارائه دهندگان جایگزین) شناخته می شوند، برند غالباً می تواند بزرگ ترین تفاوت و تنها شانسِ ایستادن در این بازار رقابتی باشد.

البته برند فقط به معنای یک لوگو نیست، بلکه برند شامل شهرت، میراث، رفتار و فرهنگ سازمانی و موضوعات بسیار دیگری است؛ که این فهرست می تواند به همین ترتیب ادامه پیدا کند.